Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

viešųjų pirkimų srityje:

 1. organizuoja metinio Transporto investicijų direkcijos (toliau ­– Direkcijos) viešųjų pirkimų plano parengimą ir jo vykdymą atliekant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 2. organizuoja skelbimų ir ataskaitų apie Direkcijos vykdomus viešuosius pirkimus parengimą ir pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai;
 3. užtikrina visų su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų išsaugojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia informaciją tikrinančioms institucijoms;
 4.  

informacinių technologijų ir telekomunikacinių sistemų srityje:

 1. organizuoja informacinių ir telekomunikacijų sistemų projektavimą, plėtrą ir eksploatavimą;
 2. įgyvendina ir plėtoja Direkcijos informacinių technologijų ir telekomunikacijų saugumo politiką;
 3. organizuoja Direkcijos padalinių kompiuterizavimo darbų priežiūrą, kompiuterių ir įrangos panaudojimo efektyvumo vertinimą;
 4. organizuoja metodinės ir dalykinės pagalbos teikimą Direkcijos padaliniams pagal Skyriaus kompetenciją;
 5. užtikrina technines sąlygas kompiuterių tinklui ir kitai informacinių technologijų infrastruktūrai funkcionuoti;

 

 techninio ir ūkinio aptarnavimo srityje:

 1. užtikrina Direkcijos naudojamų patalpų priežiūrą ir organizuoja jų remontą;
 2. teikia Direkcijos Finansų kontrolės ir apskaitos skyriui pasiūlymus dėl materialiai ir fiziškai susidėvėjusio turto nurašymo ir likvidavimo, organizuoja ūkinės veiklos dokumentacijos tvarkymą;
 3. koordinuoja Direkcijos tarnybinių automobilių ūkio tvarkymą, kontroliuoja jų racionalų naudojimą, užtikrina transporto priemonių techninę būklę, užtikrina tinkamą nustatytos formos dokumentų pildymą;
 4. organizuoja Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbų saugą ir sveikatos apsaugą;
 5. organizuoja Direkcijos energetinių išteklių ir materialinių vertybių poreikio nustatymą;
 6. prižiūri energetinių išteklių (vandens, elektros ir šilumos energijos) apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą;
 7. organizuoja materialinių vertybių tiekimą, tinkamą apskaitą, laikymą ir išdavimą Direkciją valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
 8. dalyvauja atliekant turto inventorizaciją;
 9. prižiūri, kaip užtikrinami Direkcijos patalpų švaros, priešgaisrines saugos ir higienos reikalavimai;
 10. prižiūri civilinės saugos organizavimą;
 11. ekstremalių situacijų, įvykių atvejais, gavus signalą, nustatyta tvarka informuoja Drekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie ekstremalią situaciją;

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities;
 2. turėti 3 metų bendrosios darbo patirties ir 1 metus perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir kontrolės, materialinių ir nematerialinių vertybių tvarkymo, darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo biudžetinėje įstaigoje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės turto valdymą;
 4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.