Pareigybės aprašymas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, įgyvendina ES struktūrinių fondų, TEN-T programos bei EITP priemones, taip pat užtikrina tinkamą skiriamų ES ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo priežiūrą, vykdydamas šias funkcijas:

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: