Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

- užtikrina TID 2004–2006 m. ES Sanglaudos fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų struktūrinės paramos įgyvendinimo procedūrų vadovų (toliau – Procedūrų vadovai) funkcionalumą:
    * tikrina Procedūrų vadovų atitikimą teisės aktams, reglamentuojantiems ES remiamų projektų įgyvendinimą;
    * analizuoja su TID veikla susijusius teisės aktus bei jų pakeitimus ir teikia pasiūlymus dėl Procedūrų vadovų atnaujinimo;
    * sprendžia procedūrų tobulinimo klausimus ir teikia pasiūlymus TID vadovybei;
    * diegia į Procedūrų vadovus teisės aktų pasikeitimus, audito rekomendacijas ir kitus priimtus procedūrų patobulinimus;
- laiku informuoja visus pagal Procedūrų vadovus dirbančius TID darbuotojus apie Procedūrų vadovų atnaujinimus;
- koordinuoja Procedūrų vadovų procesų šeimininkų veiksmus, analizuoja jų teikiamus pasiūlymus ir rengia Procedūrų vadovų pakeitimų projektus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: