Pareigybės aprašymas

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

administruojant ES struktūrinių fondų ir EITP lėšas:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: