Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

- tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustato mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų mokėtiną sumą, rengia ir teikia Susisiekimo ministerijai mokėjimo paraiškas dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams;
- seka įsipareigojimų mokėti, taip pat išmokų iš ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų dydžius;
- pagal ES Pagrindinio reglamento, ES fondų vadovų nustatytus kontrolės ir audito reikalavimus atlieka projektų, dėl kurių yra sudarytos sutartys, finansinę priežiūrą jų įgyvendinimo laikotarpiu;
pagal kompetenciją teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie projektų rengimo, paraiškų finansuoti projektus rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo reikalavimus;
- rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas ir metines sąskaitas, rengia institucijų deklaruojamų projektų išlaidų ataskaitas, teikia jas tvirtinančiajai institucijai, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir institucijų deklaruojamų projektų išlaidų ataskaitas atitinkamoms institucijoms;
- teikia vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir tvirtinančiajai institucijai informaciją apie patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaracijas ir metines sąskaitas;
- įtaręs pažeidimą ar nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, apie tai praneša pažeidimų kontrolieriui;
- pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
- pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;          
- pagal kompetenciją taiko priemones kovai su sukčiavimu;
- pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
- 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu rengia siūlomų grąžinti lėšų formas ir siūlo Susisiekimo ministerijai priimti sprendimą dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susigrąžinimo iš projektų vykdytojų. Imasi visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad nustatytos grąžintinos ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos būtų sugrąžintos;
- 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu priima sprendimus dėl ES struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir informuoja apie juos Susisiekimo ministeriją ir projekto vykdytoją, imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl lėšų grąžinimo Susisiekimo ministerijai;
- pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą SFMIS, SFMIS2014, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus;
- užtikrina, kad projekto vykdytojai projekto įgyvendinimo metu užtikrintų tinkamą projekto išlaidų buhalterinės apskaitos atskyrimą iš bendros projekto vykdytojo apskaitos, išskyrus tuos atvejus, kai projekto vykdytojų išlaidos apmokamos remiantis trečiųjų šalių pateiktais dokumentais;
- pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programos stebėseną ir vertinimą, teikia Susisiekimo ministerijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti;
- pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;
- teikia vadovaujančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie projektus, kuriems bendrai finansuoti numatomos skirti ir (arba) yra skirtos Europos investicijų banko paskolos lėšos;
- pagal kompetenciją teikia konsultacijas projektus vertinantiems specialistams;
- tvirtina mokėjimo paraiškas (forma MOK-01);

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: