Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustato mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų mokėtiną sumą, rengia ir teikia Susisiekimo ministerijai mokėjimo paraiškas dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams;

- seka įsipareigojimų mokėti, taip pat išmokų iš ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų dydžius;

- pagal ES Pagrindinio reglamento, ES fondų vadovų nustatytus kontrolės ir audito reikalavimus atlieka projektų, dėl kurių yra sudarytos sutartys, finansinę priežiūrą jų įgyvendinimo laikotarpiu;

- pagal kompetenciją teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie projektų rengimo, paraiškų finansuoti projektus rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo reikalavimus;

- įtaręs pažeidimą ar nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, apie tai praneša pažeidimų kontrolieriui;

- pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

- pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;           

- pagal kompetenciją taiko priemones kovai su sukčiavimu;

- pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

- pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą SFMIS, SFMIS2014, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus;

- užtikrina, kad projekto vykdytojai projekto įgyvendinimo metu užtikrintų tinkamą projekto išlaidų buhalterinės apskaitos atskyrimą iš bendros projekto vykdytojo apskaitos, išskyrus tuos atvejus, kai projekto vykdytojų išlaidos apmokamos remiantis trečiųjų šalių pateiktais dokumentais;

- teikia vadovaujančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie projektus, kuriems bendrai finansuoti numatomos skirti ir (arba) yra skirtos Europos investicijų banko paskolos lėšos;

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: