Pareigybės aprašymas

 Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka Transporto investicijų direkcijos (toliau – TID) administruojamų transporto infrastruktūros projektų viešųjų pirkimų priežiūrą:

1.1. atlieka pareiškėjų ar projektų vykdytojų pateiktų išankstiniam vertinimui (prieš paskelbiant/ įvykdant pirkimą) projektams reikalingų įgyvendinti viešųjų pirkimų dokumentų išankstinę kontrolę, siekdamas užtikrinti vykdomų viešųjų pirkimų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – VPĮ) ir poįstatyminiams teisės aktams:

1.1.1. vertina pareiškėjo ar projektų vykdytojo pasirinkto viešojo pirkimo būdo atitikimą projekto pirkimų planui, VPĮ ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymais patvirtintoms rekomendacijoms (toliau – rekomendacijos);

1.1.2. vertina viešojo pirkimo skelbimo turinį ir jo atitikimą rekomendacijoms;

1.1.3. vertina pirkimo dokumentus: formą, tinkamumą bei atitikimą VPĮ ir rekomendacijoms;

1.1.4. kontroliuoja, ar sudaryta viešojo pirkimo komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas, ar yra komisijos narių pasirašytos nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai;

1.1.5. vertina pasiūlymų vertinimo ataskaitą, pateikiamą įvykdžius viešąjį pirkimą: kontroliuoja, ar yra visi įvykdyto pirkimo procedūras patvirtinantys dokumentai, ar procedūrose nėra VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimų;

1.1.6. nagrinėja pirkimo-pardavimo sutarties su konkurso laimėtoju projektą ir tikrina jos atitikimą su konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, tikrina, ar pateikta patvirtinta pirkimo-pardavimo sutarties kopija atitinka TID suderintą projektą (jeigu jis buvo derintas);

1.2. atlieka projektų vykdytojų pateiktų įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų paskesniąją kontrolę, siekdamas užtikrinti įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų atitikimą VPĮ ir poįstatyminiams aktams taip, kaip nurodyta 7.1.1 papunktyje;

1.3. atlikdamas 7.1.1 ir 7.1.2 papunkčiuose nurodytas funkcijas, komunikuoja žodžiu ir/ar raštu su projekto vadovu (projektų vykdytojais), jei reikia pateikti trūkstamus dokumentus ar paaiškinimus;

1.4. dalyvauja projekto vykdytojo vykdomų viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis: stebi, ar projektų vykdytojas viešųjų pirkimų komisijos posėdžių metu laikėsi VPĮ ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų: ar vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra nepažeista, ar tiekėjų pateikti pasiūlymai vertinami taip, kaip nustatyta VPĮ, ar projektų vykdytojas atmetė tiekėjų pateiktus pasiūlymus pagal VPĮ nustatytus reikalavimus, ar tinkamai nustatomas laimėtojas;

2. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų teikiamų su projektų įgyvendinimu susijusių teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, projektų derinime, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo ir tobulinimo;

3. dalyvauja projektų pažeidimų tyrimuose viešųjų pirkimų klausimais, esant poreikiui teikia konsultacijas pažeidimų kontrolieriui dėl VPĮ nuostatų taikymo ir aiškinimo;

4. gavęs informaciją apie tai, jog esama rimtų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo pažeidimų, taip pat, jog pareiškėjas ar kitos institucijos pateikė klaidingą ar klaidinančią informaciją, praneša apie tai skyriaus vedėjui;

5. teikia pasiūlymus dėl procedūros, susijusios su viešųjų pirkimų kontrole, tobulinimo;

6. teikia paaiškinimus dėl audito institucijų pateiktų pastabų, susijusių su viešųjų pirkimų klausimais;

7. seka, analizuoja ir apibendrina teismų praktiką bei skleidžia gerąją praktiką, susijusią su viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reglamentavimu.

8. pagal kompetenciją tvarko dokumentus (įskaitant elektroninius, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) pagal dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

9. vykdo kitus su TID ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TID strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: